ການຮັບຮອງ

certification1

ວິສາຫະກິດທີ່ດໍາເນີນການບຸກຄົນຂັ້ນສູງ

certification2

ບໍລິສັດຜະລິດເຄື່ອງຈັກຂັ້ນເມືອງ

certification3

ອົງການສະຫະພັນແຮງງານລ່ວງ ໜ້າ

certification4

ຂັ້ນສູງຂອງແຂວງແລະເຕັກໂນໂລຍີໃ່. ວິສາຫະກິດ

certification5

ວິສາຫະກິດອາຫານຂັ້ນສູງ

certification6

ວິສາຫະກິດທີ່ ໜ້າ ເຊື່ອຖື